Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Er din bedrift digitalisert? Da er det på tide å oppdatere bedriftens plan for krisehåndtering

Nyheter
2023 / 01 / 30
5 MIN. LESING

Artūras Milašauskas, „Novian Technologies“ salgssjef

Tapte data, en ikke fungerende nettside,  full stopp i e-butikken, eller en forretningsdrift som forstyrres av en IT-feil. Slike scenarier kommer ofte overraskende på bedriften, og i dagens samfunn blir det stadig vanskeligere å tolerere slike pauser i aktiviteten etter hvert som digitaliseringen av næringslivet og offentlig sektor øker. Dette er spesielt relevant ettersom IT og andre prosesser i en organisasjon blir mer og mer sammenkoblet, og dermed øker sårbarhetene mellom dem også. Resultatet av  et slikt problem kan bli hodepine, ikke bare for IT-avdelingen, men for hele organisasjonen.

En digital fordel  endrer kulturen i organisasjonen, og gir et bredt spekter av operasjonelleog konkurransemessigefordeler. Når en betydelig del av arbeidet vårt involverer digitale verktøy som vi som kollegaer innlemmer i det arbeidet vårt, blir  de operasjonelle prosessene våre både mer effektive og raskere. Men samtidig blir vi mer avhengige av dem.

Hvordan kan din digitale ytelse gjenopprettes?

Organisasjoner henvender seg ofte til oss når noe alvorlig allerede har skjedd – systemet kollapser eller viktige funksjoner ikke fungerer. Noen ganger er det mulig å raskt slukke en brann og gjenopprette organisasjonens IT-systemer, men vi opplever ofte at det ikke er nok å «rydde i ruinene». Dersom ikke systemene er godt fundamentert, prosjektert og tekniske planer ivaretatt, kan ikke IT-systemene gjenoppbygges, men må gjenskapes fra bunnen av.

Den andre problemstillingen er hvordan du raskt kan gjenopprette digitaliserte driftsprosesser, dersom et slikt scenario ikke er forutsett og forberedt på forhånd.

Dessverre hjelper ikke formaliteter som forsikringer eller kontraktsmessige forpliktelser med leverandører til rask gjenoppretting av IT-relaterte forretningsprosesser – de hjelper kun for å utligne potensielle tap. Problemet blir ytterligere komplisert dersom det oppstår en storstilt katastrofe, som et selskap naturlig nok ikke har nok egne ressurser til, men trenger en sterk partner for å løse.

De gamle metodene for IT-styring, der viktige IT-investeringer er mer rettet mot fornyelse enn mot den generelle hygienen for digitalisering eller synkronisering av driftsprosesser og IT, er ikke lenger effektive.

Hvorfor forbereder ikke organisasjoner seg på en krise?

Hovedårsaken til at IT-kriser rammer organisasjoner uventet, er at alt fortsetter å gå knirkefritt mesteparten av tiden. Som et resultat forventer ingen en nødsituasjon der de vanlige daglige funksjonene ikke lenger fungerer.

Paradoksalt nok, selv i krisetider, er det ofte en forventning om at «én knapp» vil gjenopprette normal aktivitet. Problemet er dessverre ofte mye mer komplekst og krever en helhetlig tilnærming.

En av grunnene til at organisasjoner ikke lager reserveløsninger er det økonomiske aspektet. Den kanskje vanligste frykten er at backup vil koste dobbelt så mye som IT-budsjettet, noe organisasjonen ikke har råd til. Erfaring viser imidlertid at det kan være mye mer kostbart å slukke brann og gjenopprette virksomheten som vanlig, med påfølgende omdømmemessige, operasjonelle og økonomiske konsekvenser enn å implementere en reserveløsning på forhånd.

En annen grunn er å tenke at ved å flytte til skyen vil alt bli tatt vare på. Dessverre er virkeligheten annerledes, da det i nødssituasjoner er mange spesifikke problemstillinger som må håndteres som ikke nødvendigvis dekkes av en servicekontrakt. Det er også mulig at mer enn én organisasjon står overfor det samme problemet, slik at når systemet gjenopprettes, er det konkurranse om hvilken som blir tatt hånd om først.

Hvordan er det i virkeligheten

La oss ta et handelsselskap som et eksempel. Dersom lagerstyringssystemet ikke fungerer, stopper mange aktiviteter: man mister oversikt over hvilke varer som er på lageret, hvor de skal transporteres, hvor de skal plasseres når de ankommer, hvem som bestilte dem og så videre. Det blir til slutt umulig å betjene kunder i en slik situasjon og kunne agere generelt. Dette fordi alle prosesser er digitalisert og en prosess uten IT-verktøy rett og slett ikke fungerer.

I en krise er det mulig å holde visse deler av IT-driften på plass – for eksempel serverrommene – og personalet kan fortsette å jobbe eksternt. Men driften vil likevel stoppe opp, fordi enkelte IT-prosesser som knytter aktivitetene sammen ikke lenger fungerer.

Hva kan skje dersom det eksisterer en sårbarhet i cybersikkerhet eller en forstyrrelse i bedriftens e-butikk eller selvbetjeningsside?  Jo de har en ting til felles – i stedet for jevne operasjoner blir situasjonen mer som et spredt puslespill.

Digitalisering skaper derfor en ny virkelighet som også krever nye spilleregler for de som ønsker å sikre en pålitelig digital opplevelse. Derfor bør oppmerksomhet og ressurser på forhånd gis til en reserveløsning som kan gjenopprette selskapets evne til å fungere normalt.

Målet er resilient digital ytelse

For at en organisasjons IT-arkitektur skal være resilien, er det nødvendig å forstå den viktigheten og betydningen  IT har for bedriftens operasjonelle prosesser. En krise kan påvirke alle deler av din digitale virksomhet: alt fra brukerens daglige rutiner til kollaps i informasjonssystemer.

Det er derfor behov for en felles enighet på tvers av organisasjonen om at det å være forberedt på eventuelle nødsituasjoner er avgjørende i enhver krisehåndtering, og at det er viktig å skissere ansvar og roller slik at man er forberedt dersom en krise skulle oppstå. Resiliens  i organisasjonens IT-verktøy er derfor kritisk i organisasjonens risikostyring.

Først og fremst må bedriftsledere må gi et mandat til IT-personell om ivareta  kontinuiteten i organisasjonens digitale prosesser på forhånd, for å unngå en potensiell krise. For det andre må IT-teamet og deres ledere samarbeide for å skape en visjon for bedriftens digitale resiliens.  For det tredje må organisasjonens IT-arkitektur skapes og utvikles i samsvar med denne visjonen.

Det er viktig å bli enige om målbare kriterier og risikoer, samt hvor lenge en organisasjon kan være inaktiv og hvor mye data den har råd til å miste. For å få dette til, er det nødvendig åsikre at en slik IT-arkitektur er tilstrekkelig finansiert.  Dermed må du vite hvilke verktøy som er nødvendige og hvor mye du må bruke. I tillegg må alt oppdateres jevnlig for at det skal fungere den dagen krisen inntreffer..

I tillegg vil en organisasjons IT-drift kun fungere bra når maskinvaren og applikasjonene er samkjørt. Derfor er det viktig å koble IT-vedlikeholdsekspertene og utviklerne sammen. Ofte kan utviklere gjenopprette en bestemt programvare, men de samhandler ikke alltid med infrastrukturpersonalet i tillegg til at deres forpliktelse til forretningsprosessene kan variere. Derfor er det viktig å fokusere på dette forholdet, både i hverdagen og når kriser oppstår.

Til slutt må vi gjenta den gamle sannheten – for å håndtere kriser effektivt må du forberde deg på den på forhånd. En sterk IT-arkitektur med en god plan for risikostyring er nøkkelen til å få organisasjonens IT i gang så raskt som mulig dersom en krise skulle oppstå. Organisasjonen vil kunne møte reelle utfordringer på en bedre måte dersom modeller og metoder reflekterer både risiko og resiliens. .

Derfor, når vi jobber med organisasjoner, fokuserer vi på deres kjernevirksomhet og dennes essensielle funksjoner. , Ved å forså de teknologiske nyansene, optimaliserer vi både midlene og kostnadene for å sikre kontinuitet i alle digitale ledd.

Om Novian

Novian Technologies er en del av Novian gruppen, som gjennom flereselskaper tilbyr teknologi og programvaretjenester, programmering, digitalisering, samt komplekse IT-løsninger og tjenester innenfor disse områdene.

Novian Technologies kompetanse inkluderer alt fra å opprette, vedlikeholde og tilpasse  IT-infrastruktur til nye krav, samt levere tjenester i forhold til dette. Selskapets tjenesteportefølje inkluderer løsninger knyttet til høyytelses dataenheter og klynger, samt åpen kildekode-skyteknologi, høypålitelighets data, arkivering med mer.

Novianss aktiviteter inkluderer prosjekter innen alt fra å sikre en jevn daglig drift av IT-infrastruktur til programvareutvikling i lokal eller nasjonal skala,til utvikling av informasjonssystemer for bestemte sektorer, samt digitalisering, kunstig intelligensløsninger. Novian gruppen implementerer prosjekter innen felt som blant annet inkluderer private virksomheter, e-forvaltning, e-helse og e-beskatning.  

Konsernets selskaper er basert i Baltikum, Norge og Moldova, og derfra betjener vi kunder og gjennomfører prosjekter over hele verden. Mellom 2016 og 2022 spredte prosjektene våre seg over flere enn 50 land, fra Europa til Afrika, Asia og Amerika.

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologi for dine formål

Kontakt oss