Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

«Novians» inntekter for 2023 har vokst med 21,9 % til over 40 millioner euro

Nyheter
2024 / 05 / 27
4 MIN. LESING

Programvare- og IT-infrastrukturkonsernet «Novian» har rapportert samlede inntekter på 40,3 millioner euro i 2023. Det tilsvarer en økning på 21,9 % sammenlignet med 2022. Gruppens EBITDA for perioden var på 1,2 millioner euro, noe som er en nedgang på 18,5 % sammenlignet med året før. Driftsresultatet var på 0,14 millioner euro i perioden, noe som er en reduksjon på 72,2 % sammenlignet med 2022.

«I takt med at kravene til digitalisering øker, har vi som mål å skape verdi for kundene våre ved å svare på behovene deres og tilby avanserte programmerings- og IT-infrastrukturløsninger, samtidig som vi ser etter muligheter for å effektivt ta i bruk innovasjon, blant annet kunstig intelligens. Vi er glade for at vår kontinuerlige innsats for å nå disse målene bidrar til veksten i virksomheten vår i Litauen og internasjonalt», fastslår Tomas Vitkus, konsernsjef i «Novian».

Ifølge ham er «Novians» erfaring med å utvikle moderne teknologiske løsninger for effektiv og hurtig digitalisering, der container-plattformer brukes til å modernisere IT-infrastrukturen i stedet for monolittiske informasjonssystemer, og nye applikasjoner og informasjonssystemer implementeres ved hjelp av mikrotjenester, en vesentlig del av «Novians» kompetanse. Vi opplever at etterspørselen etter slike løsninger er økende, og derfor utvider vi kompetansen og teamet vårt på disse områdene, uttaler konsernsjefen».

Sett i forhold til strategiske forretningsområder økte «Novian»-konsernets inntekter fra programmeringstjenester med 11,6 %. fra 8,2 millioner euro til 9,1 millioner euro i fjor sammenlignet med 2022. Blant konsernets strategiske områder var det inntektene innen High Performance Computing (HPC) og skytjenester-plattformer som økte mest i fjor, med en økning på 3,3 ganger, fra 1,3 til 4,3 millioner euro.

Digitiseringsinntektene økte med 6,5 % til 1,6 millioner euro i 2023. Administrerte IT-infrastrukturtjenester utgjorde den største andelen av de løpende IT-tjenestene. Inntektene på dette området sank med 6,7 % i fjor, fra 5,1 millioner euro til 4,7 millioner euro.

I rapporteringsperioden genererte selskapene i «Novian»-konsernet 29 millioner euro svarende til 72 % av inntektene sine i Litauen, noe som er en økning på 15,3 % sammenlignet med 2022. Inntektene i utlandet beløp seg til 11,3 millioner euro, tilsvarende en økning på 42,9 %. «Novian»-konsernets totale geografiske virksomhet i fjor strakte seg over 37 land.

Forbedret kvaliteten på administrerte IT-infrastrukturtjenester

«Fjoråret var et år som har utmerket seg for «Novian Technologies» når det gjelder både innovasjon og utvidelse av forretningsgeografien vår. For å styrke vår posisjon i Afrika sluttet det rwandiske selskapet «Norway Registers Development Rwanda Ltd.» seg til teknologiselskapene i første halvdel av året, og i 2023 avsluttet vi året med å bli et av de stiftende medlemmene av den litauiske foreningen for kvanteteknologi, noe som forhåpentligvis vil gjøre det mulig for oss å bidra til utviklingen av denne innovative teknologien,» – sa administrerende direktør i «Novian Technologies» Gytis Umantas.

Ifølge ham har selskapet også fokusert på å forbedre kvaliteten på administrerte tjenester for kritisk IT-infrastruktur. «Vi er glade for at endringene i selskapets struktur har gjort det mulig for oss å møte kundenes behov på en bedre måte, noe de nye kontraktene som ble inngått i begynnelsen av året, er et bevis på», fortsetter den administrerende direktøren. Tjenestene omfatter vedlikehold og administrasjon av IT-infrastrukturen, service av PC-arbeidsplasser, gjenoppretting av IT-infrastrukturens funksjonalitet til avtalte servicenivåer samt proaktiv identifisering og løsning av uønskede hendelser.

Blant prosjektene var de mest bemerkelsesverdige implementeringen av plattformløsninger for container-håndtering som gir mulighet til å kjøre moderne applikasjoner for «Lietuvos bankas», «Registrų centras» og «Informacinės visuomenės plėtros komitetas».

Innen HPC ble det gjennomført et prosjekt som er relevant for 16 samarbeidsland i det sørlige Afrika (SADC, Southern African Development Community på engelsk). Prosjektet vil bidra til at SADC-medlemslandene kan utarbeide raskere og mer nøyaktige værvarsler og dermed forberede seg bedre på klimaendringene.  Et HPC-prosjekt i Bangladesh er også pågående.

Blant digitiseringsprosjektene er det prosjektene i Moldova som skiller seg ut når det gjelder omfang, med til sammen over 40 millioner sider som skal digitaliseres i Byrået for offentlige tjenester. Det har også blitt igangsatt et digitaliseringsprosjekt i Sint Maarten, der det skal opprettes et digitaliseringssenter og digitaliseres rundt 4 millioner sider. «Novian»-selskaper har også gjennomført digitaliseringsprosjekter i Sverige, Norge, Italia, Frankrike, Sveits, Tyskland og India.

Programmeringsprosjekter innen nasjonal programmering, luftfart og forsvar

«På programmeringsområdet fortsetter vi å være aktive i utviklingen av nasjonale informasjonssystemer, med særlig ekspertise innen skatte-, helse- og forsvarsprosjekter. Samtidig har vi som mål å styrke segmentet for programmeringstjenester, ikke bare ved å utvikle skreddersydde informasjonssystemer, men også ved å stille programmererteam til rådighet for prosjekter eller organisasjoner på forespørsel, inkludert utvikling av innebygd programvare. For tiden bidrar våre spesialister til utviklingen av ulike prosjekter i vesteuropeiske land,» utdypet T. Vitkus.

«Det mest fremtredende prosjektet i «Novian Pros» prosjektportefølje var kontrakten som ble signert i forbindelse med utviklingen av et tidsstyringssystem for brasilianske flygeledere for det brasilianske luftforsvarets ministerium for kontroll av det innenlandske luftrommet (DECEA) som er underlagt Forsvarsdepartementet», uttalte Rimvydas Jančiauskas, administrerende direktør ii «Novian Pro». Selskapet har også lansert nye prosjekter som en del av konsortier under Det europeiske forsvarsfondets program.

I fjor lanserte «Novian Pro» også innovasjon som en tjeneste (Innovation as a Service på engelsk) på markedet, noe som gjør det mulig for organisasjoner å utvikle kunstig intelligens og andre innovasjoner uten å etablere en egen, separat enhet. Navneendringen til «Novian Pro» fullførte også integreringen av dette programmeringsselskapet, som har blitt en del av «Novian» i 2021, inn i konsernet.

Lønnsomheten i programmeringsområdet ble imidlertid negativt påvirket av en betydelig økning i kostnadene for ett av prosjektene, moderniseringen av tjenestene som tilbys av Litauens sentrale informasjonssystem for offentlige anskaffelser. Dette prosjektet var tapsbringende (effekten i 2023 var 0,66 millioner euro), noe som resulterte i en negativ EBITDA på 0,3 millioner euro for «Novian Systems» i fjor, sammenlignet med 0,065 millioner euro i 2022. Selskapets normaliserte EBITDA, etter eliminering av det påløpte tapet, utgjorde 0,4 millioner euro i 2023. Etter at partene har sagt opp kontrakten, søker selskapet å finne en løsning på situasjonen gjennom forhandlinger eller ved hjelp av rettsapparatet.

«Novian»-konsernet består av «Novian Technologies», «Novian Systems» og «Novian Pro» i Litauen, «Novian Eesti» i Estland, «Andmevara» i Moldova, «Zissor» i Norge og «Norway Registers Development Rwanda» i Rwanda. De reviderte resultatene til «Novian Technologies», «Novian Systems», «Novian Pro» samt «Zissor» er lagt til grunn for beregningen av «Novian»-konsernets resultat for 2023, mens resultatene til de øvrige selskapene i konsernet ikke har blitt revidert. «Novian»-konsernet eies av «INVL Technology», et investeringsselskap som investerer i informasjonsteknologivirksomheter.

Presentasjon: Novian-gruppens resultater for 2023 (på engelsk).

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologi for dine formål

Kontakt oss